คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ (Disclaimer) และนโยบายการให้บริการ (Terms of Service) ฉบับนี้ กระทำขึ้นระหว่างท่าน "ผู้ใช้งาน" (User) และ "ผู้จัดทำเว็บไซต์"

การใช้เว็บไซต์นี้ ต้องเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้

 1. บททั่วไป -- เว็บไซต์นี้ เป็นเพียงสื่อกลาง ในการให้บริการ เก็บรวบรวม ข้อมูล บริการ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้ใช้บริการ และผู้ที่สนใจเท่านั้น โดยบรรดาข้อมูล บริการ และข่าวสารในบริการ ที่อยู่ในเว็บไซต์อาจมีความล่าช้า การละเว้น หรือความไม่ถูกต้องในข้อมูล บริการ และข่าวสารดังกล่าว ดังนั้น ผู้จัดทำเว็บไซต์ จึงไม่ขอรับรอง และไม่รับประกันความถูกต้อง ของข้อมูล บริการ ข่าวสาร หรือข้อความใดๆ ในเว็บไซต์นี้ รวมทั้งลำดับ เวลา ความเป็นปัจจุบัน ความสมบูรณ์ ความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ของข้อมูล บริการหรือข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลจากบุคคลที่สาม ซึ่งได้นำมาประกาศบนเว็บไซต์นี้ หรือเป็นข้อมูลของบุคคลที่สาม ในเว็บไซต์อื่น ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ โดยผ่านเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจากการประมาทเลินเล่อ หรือการละเว้นทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดหา รวบรวม ตีความ ตัดต่อ เขียนรายงาน หรือส่งข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ผ่านบริการของเว็บไซต์นี้ หรือไม่ว่าในลักษณะใดๆ ก็ตาม ผู้จัดทำเว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น
 2. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น -- เว็บไซต์นี้ อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไชต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการ และดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ผู้จัดทำเว็บไซต์ มิได้ให้การรับรอง หรือยืนยันความถูกต้อง ในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า ผู้จัดทำเว็บไซต์ ให้การรับรอง หรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ท่าน เลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ผู้จัดทำเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียด ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจน นโยบายการรักษาความปลอดภัย ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว
 3. การไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย -- ผู้จัดทำเว็บไซต์ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น ผู้จัดทำเว็บไซต์จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าผู้จัดทำเว็บไซต์จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น
 4. ภาวะนอกเหนือการควบคุม -- ผู้จัดทำเว็บไซต์ จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากสาเหตุที่ ผู้จัดทำเว็บไซต์ ไม่สามารถควบคุมการดำเนินการได้โดยตรง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ การที่อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องกล หรือสายโทรศัพท์ หรือเครื่องมือติดต่ออื่นไม่ทำงาน หรือปัญหาอันเกิดจากการต่อ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม ความผิดพลาด ของผู้ประกอบการอื่น อากาศที่เลวร้าย แผ่นดินไหว น้ำท่วม ภาวะที่อยู่นอกเหนือการควบคุม (force majeure) และการประท้วงนัดหยุดงาน หรือปัญหาแรงงานอื่นๆ
 5. การสงวนสิทธิ์ -- หากมิได้กล่าวเป็นอย่างอื่น บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นสิทธิของเจ้าของเว็บไซต์ โดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของประเทศไทย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน ผู้จัดทำเว็บไซต์ ไม่ว่าเพียงบางส่วน หรือ ทั้งหมด จะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาทันที
 6. การไม่ระบุความเป็นเจ้าของในเนื้อหา -- บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ อันเป็นสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของรายอื่น ให้ถือว่าสิทธิ์โดยชอบธรรมทั้งหมด ตกแก่ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ เพื่อความกระชับในการนำเสนอเนื้อหา ผู้จัดทำเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการระบุถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่รับทราบและรู้จักโดยทั่วไป
 7. กฎสากลแห่งการใช้อินเทอร์เน็ต -- โปรดระลึกไว้เสมอว่า โดยกฎโดยสากลของการใช้อินเตอร์เน็ตนั้น ผู้ใช้จะต้องทำตาม กฎของแต่ละประเทศ เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต และข้อความ และเนื้อหาที่ยอมรับได้ของประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้งาน ตกลงที่จะ ทำตามกฎหมายที่บังคับใช้ เกี่ยวกับการส่งผ่านข้อมูลจากประเทศไทย หรือประเทศที่ท่านพำนักอยู่
 8. การไม่รับรองในความคงอยู่ -- ผู้จัดทำเว็บไซต์ สงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือหยุดให้บริการชั่วคราวหรือถาวร เป็นบางส่วน หรือทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดย ผู้จัดทำเว็บไซต์ ไม่รับผิดชอบต่อท่านผู้ใช้งาน หรือบุคคลที่สาม สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ และการหยุดให้บริการชั่วคราว หรือถาวรนั้น
 9. การแก้ไขข้อตกลง-- ผู้จัดทำเว็บไซต์ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อตกลงและสัญญาตามสมควร
 10. ความบกพร่องของสัญญา -- ในกรณีอื่นใด หรือหากศาล หรือเขตอำนาจศาลใด เห็นว่าข้อกำหนดของสัญญานี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของสัญญานี้ หรือข้อตกลงนี้ ใช้บังคับไม่ได้ ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นโมฆะ ให้ส่วนที่เหลือของสัญญานี้ ยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยทั้งสองฝ่าย จำต้องหาข้อสัญญาใหม่ มาแทนที่ข้อสัญญาใดๆ ที่ใช้บังคับไม่ได้ ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นโมฆะ
 11. กฎหมายที่ใช้บังคับ -- ข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย